Eurodefense Nederland aanbevelingen Europese Parlementsverkiezingen 2024


Eurodefense Nederland roept politieke partijen op om werk te maken van de benodigde institutionele stappen om Europa en daarmee ook Nederland veiliger en daadkrachtiger te maken. Daartoe heeft EDNL de volgende aanbevelingen opgesteld: 

1.          De EU zal een veel sterker geïntegreerd gemeenschappelijk buitenlands-, veiligheids- en defensiebeleid moeten krijgen, dat complementair is aan EU ’s vergevorderde economische integratie en past bij onze groeiende belangen wereldwijd. Dit om Europa veiliger en welvarender te maken en om een meer effectieve aanwending te bewerkstelligen van de publieke middelen beschikbaar voor Defensie. Hierbij hoort ook de vorming van een open en geïntegreerde Europese interne defensie-industrie markt.   

2.         Politieke partijen worden oproepen werk te maken van de benodigde institutionele stappen om de in de vorige paragraaf genoemde einddoelen te bereiken.

3.        Vrijheid en veiligheid zijn geen gegeven meer in Europa. De Russische Federatie vormt een bedreiging voor onze veiligheid en soevereiniteit. Afschrikking en verdediging staan centraal. Naast concrete dreiging tegen de veiligheid en soevereiniteit van het EU-grondgebied moeten we rekening houden met blijvende instabiliteit aan de oostgrens van de Unie, vanuit de Russische federatie. Europa moet meer verantwoordelijkheid nemen voorde bescherming van zijn grondgebied. Daarnaast moet Europa zich niet terugtrekken op het eigen “fort”, maar blijven bijdragen aan vrede en veiligheid in derde landen. Alle EU-landen moeten minimaal 2% BNP aan Defensie uitgeven.

4.         In het eerste jaar van de nieuwe Europese ‘legislatuur’ dient een nieuwe buitenlands- en veiligheidsstrategie te worden opgesteld. De EU Global Strategy dateert van 2016. De wereld is sindsdien sterk veranderd!

5.        Open strategische autonomie in Europa op het terrein van veiligheid en defensie is van groeiend belang. Een meer geïntegreerd defensie - en industriebeleid met het oog op een sterke Europese bijdrage aan de NAVO is noodzakelijk om die te realiseren. De band met de NAVO en de VS blijft van primair belang voor afschrikking en verdediging van het Europees grondgebied.

6.        Het EU Strategisch Kompas dient verder te worden uitgewerkt, en een militaire doctrine te worden ontwikkeld op basis waarvan snelle besluitvorming mogelijk is over o.a. de inzet van de Rapid Deployment Force, zodat het unanimiteitsbeginsel geen hindernis vormt voor een EU die adequaat optreedt.

7.         Een betere bescherming van dataverkeer, kritieke infrastructuur, cyberveiligheid en de inzet van AI zijn kerntaken van de EU en van essentieel belang voor de stabiliteit van Europa. De EU zou regelgeving voor een minimaal beschermingsniveau moeten ontwikkelen en de uitvoering daarvan coördineren. 

8.        Geïntegreerde militaire projecten, R&D, standaardisatie en vooral ook taakspecialisatie (waarin ook Nederland participeert!) zijn onmisbaar voor een doeltreffende en efficiënte Europese Defensie. Zij zijn ook essentieel op weg naar meer Europese strategische autonomie. Deze impliceert afhankelijkheid van derden die tezamen complementair dienen te zijn. Als eerste moet de EU een concept ontwikkelen hoe de specialisatie over de landen wordt verdeeld, zowel militair als industrieel.

Populaire posts van deze blog

Initiatiefnota Europese Munitieproductie van Kamerleden Boswijk en Tuinman

Inschrijving Masterclass Defensie 2024-2025 van KIVI DV en Eurodefense geopend

Seminar European policies for Artificial Intelligence in Defence