EDNL verstuurt positiepaper naar Kamerleden - ''De Oekraïnecrisis als vuurdoop voor een daadkrachtige en veilige Europese Unie

 

De Oekraïnecrisis als vuurdoop voor een daadkrachtige en veilige Europese Unie 

Als gevolg van de Russisch-Oekraïense oorlog is de belangstelling voor Nederlandse en Europese  veiligheid drastisch toegenomen. In veel landen (waaronder Nederland) leidt dit tot verhoogde  defensie-uitgaven. Dit is een stap in de goede richting maar Eurodefense Nederland is van mening  dat een daadkrachtige behartiging van Nederlandse belangen vraagt om meer verregaande  politieke keuzes. De basis van deze redenatie wordt weergalmd in het AIV 'Briefadvies 35: Keuzes  voor de krijgsmacht' welke wederom bevestigd dat ‘’geen enkel Europees land kan nog solitair  opereren’’. Deze constatering leidde in de Defensievisie 2035 van november 2020 ook al tot het  voornemen tot taakspecialisatie en samenwerking met Europese bondgenoten als België,  Duitsland en in toenemende mate ook Frankrijk. Dit is een belangrijke stap richting de  volwassenwording van de EU als machtspolitieke speler maar ontwijkt de vraag naar hoe dit  wordt bereikt. Is bilaterale of multilaterale intensivering van samenwerking in EU verband  voldoende? 

Nationale specialisatie op het gebied van Defensie leidt onvermijdelijk tot een wederzijdse  afhankelijkheid van lidstaten. Het is daarbij zowel essentieel als logisch dat de Europese Unie een  leidinggevende rol gaat spelen, zowel bij de coördinatie van nationale defensie specialisaties als  bij de verdere vormgeving en uitvoering van een EU Veiligheids- en Defensiebeleid. Daarnaast  dient de EU ontbrekende capaciteiten en vaardigheden te ontwikkelen complementair aan die van  de lidstaten, bijvoorbeeld voor vorming en inzet van de Rapid Deployment Capability, die naar  aanleiding van het Strategisch Kompas wordt opgericht.  

De technologische en logistieke versnippering tussen de lidstaten die worden geacht deze  Capability te vullen maakt de RDC logistiek en operationeel weinig effectief. Bovendien maakt de  huidige besluitvormingsprocedure en de unanimiteitseis bij de Europese Raad de gewenste snelle  inzet onmogelijk. Dat terwijl recente ontwikkelingen aan de buitengrenzen van Europa (o.a. Syrië,  Nagorno-Karabakh, Oekraïne) aantonen dat het bij machtspolitiek op de eerste plaats draait om  het snel en daadkrachtig kunnen inzetten van onder andere militaire capaciteiten. Wanneer  Nederland en Europa deze daadkracht niet ontwikkelen vallen wij ten prooi aan sneller  opererende rivalen die in de laatste jaren al hebben aangetoond met verdeel en heers de Europese  Unie van het bord weg te spelen. Zeventig jaar bi- en multilaterale samenwerking hebben bij de  27 EU lidstaten geleid tot een inefficiënt, duur, niet operationele en onsamenhangende defensie  organisaties. Zou meer van hetzelfde de grote verbetering brengen?  

Nederland dient het huidige momentum te benutten om fundamentele keuzes te maken  voor de Europese veiligheid wil het sterker uit de huidige crisis tevoorschijn  komen. Eurodefense roept daarom op om qualified majority voting mogelijk te maken bij  veiligheidsvraagstukken in de EU. Deze effectievere vorm van besluitvorming faciliteert  een daadkrachtige inzet van de Rapid Deployment Capacity (RDC). Daarnaast roept  Eurodefense op om bij de vorming van de Rapid Deployment Capacity (RDC) primair  aandacht te besteden aan interoperabiliteit en logistiek.  

Eurodefense Nederland 


Populaire posts van deze blog

Initiatiefnota Europese Munitieproductie van Kamerleden Boswijk en Tuinman

Inschrijving Masterclass Defensie 2024-2025 van KIVI DV en Eurodefense geopend

Seminar European policies for Artificial Intelligence in Defence